enova365 Księga Handlowa

Narzędzie przeznaczone dla firm prowadzących księgowość w oparciu o plan kont. Pozwala prowadzić ewidencję dokumentów oraz sporządzać deklaracje i sprawozdania bieżące oraz okresowe. Oferuje narzędzia automatyzujące procesy ewidencjonowanie dokumentów oraz operacji gospodarczych.

enova365 Księga Handlowa to moduł, który umożliwia kontrolę finansów przedsiębiorstwa z księgowością prowadzoną w oparciu o plan kont.Pozwala prowadzić ewidencję dokumentów oraz sporządzać deklaracje i sprawozdania bieżące oraz okresowe. Oferuje narzędzia automatyzujące procesy ewidencjonowanie dokumentów oraz operacji gospodarczych.

Moduł skierowany jest do:

 • Pracowników Działu Księgowości i Finansów
 • Kapitałowych spółek prawa handlowego
 • Spółek osobowych prawa handlowego

enova355 Księga Handlowa posiada następujące funkcjonalności:

 • Dziennik – możliwość ewidencjonowania zapisów księgowych według jednego dziennika lub kilku sub-dzienników wyróżnionych ze względu na rodzaj dokumentu.
 • Ewidencja dokumentów – przeksięgowuje dokumenty do dziennika.
 • Zestawienie sald i obrotów  – analiza obrotów i sald na kontach zarówno analitycznych jak i syntetycznych.
 • Deklaracje – automatycznie nalicza zaliczki na poczet podatku dochodowego na podstawie zdefiniowanych zestawień księgowych.
 • e-Deklaracje – elektroniczne wysyłanie deklaracji zarówno z podpisem kwalifikowanym jak i nie kwalifikowanym. e-Deklaracje zapisywane są w systemie wraz historia wysłania i potwierdzeniem odbioru.
 • Bufor księgowań – umożliwia zapisywanie dokumentów oraz zapisów księgowych w kilku okresach rozliczeniowych. Dokumenty mogą mieć różne statusy (np. do wyjaśnienie), co pozwala na efektywniejsze  zarządzanie.
 • Schematy Księgowe – możliwość  tworzenie schematów księgowań na podstawie planu kont, które automatyzują tworzenie dekretów księgowych dla różnych typów i definicji dokumentów.
 • Ewidencja dokumentów i ewidencja VAT – przechowywanie dokumentów podlegających księgowaniu oraz tworzenie na ich podstawie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT. VAT może być rozliczany metoda kasową lub memoriałową.
 • Ewidencja Środków Pieniężnych – umożliwia prognozowanie płatności oraz realizacje planów przepływów pieniężnych w badanym okresie na podstawie terminów płatności.
 • Import dokumentów z zewnątrz do księgowości – zezwala na import dokumentów magazynowych, sprzedaży, zakupu, wyciągów bankowych oraz raportów kasowych w formacie txt lub xml do systemu.
 • Funkcjonalność pozwalającą na dokonywaniu korekt z tytułu złych długów ręcznie oraz automatycznie.
 • Wielooddziałowość – funkcjonalność ma zastosowanie w przedsiębiorstwach z wieloma oddziałami, którym można nadać różne uprawnienia:
  • Zdefiniowanie oddzielnych nagłówków dla poszczególnych oddziałów,
  • Przypisanie kont księgowych do oddziałów w dowolny sposób
  • Przypisanie oddziałom odpowiednich dokumentów, klientów  czy zestawień księgowych
  • Rozliczanie amortyzacji i kosztów RMK z rozbiciem na oddziały
  • Uwzględnienie numerów procedur ISO na wydrukach.

Korzyści z użytkowania modułu:

 • zautomatyzowanie procesów w przedsiębiorstwie,
 • usprawnienie kontroli działania przedsiębiorstwa,
 • dostęp do szybkiej analizy danych finansowych przedsiębiorstwa,
 • zapewnienie zgodności działań z wymaganiami ustawowymi.