enova365 2010.0.1. – nowości i zmiany w programie

Zgodnie z zapowiedziami została wydana nowa wersja programu enova365 w wersji 2012.0.0 Funkcjonalności systemu dostosowano do zmian w przepisach prawnych oraz dodano kilka dodatkowych.

W najnowszej wersji:

 • W module Handel – Przygotowano dodatek służący do obsługi naliczania opłaty cukrowej od sprzedaży napojów zgodnie z ustawą. Funkcjonalność została przygotowana w formie dodatku.
 • W module Księgowość:
  • Ewidencja ryczałtowa. Od 1 stycznia 2021 roku wprowadzono aktualizację stawek ryczałtu obowiązującą na podstawie: Ustawy z dnia 28 października 2020 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.
  • Ewidencja ryczałtowa. Zmieniono nieznacznie wygląd formularza Zapis ryczałt.
  • Ewidencja pojazdów/Opłaty za środowisko. Na podstawie obwieszczenia Ministra Klimatu z dnia 9 września 2020 r. w konfiguracji programu zaktualizowano tabelę opłat za korzystanie ze środowiska.
 • Kadry Płace:
  • Deklaracje PIT
   1. Zaktualizowano wzorce formularzy i wydruków deklaracji PIT-11 obowiązujące od 18 listopada2020 roku.
   2. W przypadku konfiguracji wielooddziałowej umożliwiono wskazanie na oddziale indywidualnego urzędu skarbowego dla Deklaracji IFT-1 i IFT-1R. Na definicji oddziału na zakładce Deklaracje/Ogólne dodano pole o nazwie „Urząd skarbowy właściwy do opodatkowania osób zagranicznych”.
   3. Zaktualizowano listę urzędów skarbowych.
  • Import z PUE. W przypadku włączonej obsługi wieloetatowości dodano na kartotece pracownika oznaczonej jako etat dodatkowy w zakładce Kadry/Wieloetatowość parametr ‚Importuj nieobecności z PUE’ z możliwością wyboru zaimportowania nieobecności z PUE lub braku importu tych nieobecności do danej kartoteki.
  • Wskaźniki Zaktualizowano wskaźniki obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku.