Funkcjonalności e-sprawozdań w enova365

Temat sprawozdań finansowych w wielu firmach wciąż pozostaje aktualny, głównie ze względu na wprowadzenie rozwiązań Tarczy Antykryzysowej i przesunięcie terminów wypełniania obowiązków sprawozdawczych.

Zgodnie z przyjętą w 2018 roku ustawą sprawozdania finansowe mają być sporządzane w określonej strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym przez ministerstwo. Obowiązkiem sporządzania tych elektronicznych sprawozdań objęte są jednostki wpisane do KRS (z wyjątkiem jednostek stosujących sprawozdawczość zgodną z MSR) oraz podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe i podlegający obowiązkowi składania sprawozdań finansowych.

W enova365 jest możliwe przygotowanie takich e-sprawozdań finansowych, zgodnych z określonymi w ustawie przepisami oraz z zakresami określonymi w załącznikach do Ustawy o Rachunkowości. System enova365 pozwala także na tworzenie e-sprawozdań skonsolidowanych dla grup kapitałowych. Funkcjonalność e-sprawozdań dostępna jest w module enova365 Księga Handlowa.

A jak wygląda proces przygotowania e-sprawozdania w enova365?

  • Krok pierwszy – wygenerowanie wyników zestawień księgowych (Bilans, Rachunek zysków i strat, Rachunek przepływów pieniężnych, Zestawienie zmian w kapitale własnym). W programie udostępniony jest odpowiedni zestaw definicji zestawień księgowych.
  • Krok drugi – uzupełnienie formularza sprawozdania finansowego. Dane w kolejnych części sprawozdania wprowadzane są w formie opisowej albo w postaci załączników.
  • Krok trzeci – wygenerowanie XML e-Sprawozdania Finansowego (w przypadku podatników PIT) oraz wygenerowanie podpisanego XML e-Sprawozdania Finansowego (w przypadku podmiotów wpisanych do KRS).

Przesłanie e-Sprawozdania Finansowego realizowane jest za pomocą narzędzia właściwego dla danego typu jednostki. enova365 umożliwia także obsługę korekt e-sprawozdań.

W razie pytań dotyczących konfiguracji e-sprawozdań w enova365 specjaliści POLKAS są do Państwa dyspozycji.